tr Türkçe en English de Deutsch ru Русский

TSE ÜRÜN BELGELENDİRME

TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi Nedir?

TSE Türk standartlarına uygunluk belgesi; Ülkemizde standardı meydana getiren hususlarda, üretime yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış kuruluşların söz konusu mamullerinin, alakalı Türk Standartlarına uygunluğunu gösteren ve yapılan anlaşma ile TSE markasının faaliyet hakkı verilerek şirket adına oluşturulan, üzerinde TSE amblemini kullanacak mamullerin ticari markasını, sınıfını, cinsini, türünü ve tipini belirten, geçerlilik süresi bir sene ile sınırlı olan belgedir.

TSE Türk standartlarına uygunluk belgesi diğer ismi ile TSE markası; üzerine ya da ambalajına yerleştirildiği mamullerin alakalı Türk Standardına göre üretilip piyasaya konulduklarını belirten ve akdedilen anlaşma kapsamında faaliyet ettirilebilen, 556 sayılı Markaların işletilmesi hususunda Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı türde tescil edilen monogramlardır.

Tse belgesi adına yapılan başvurular kuruluşumuz tarafından analiz edilir ve uygun görülürse, üretim alanında analiz yapılmak üzere heyet yetkilendiririz. Analiz heyetimiz, üretim alanında; ekipman, tesis, personel ve kalite ağı yönünden analiz gerçekleştirir. Analiz sonucunda kurumun yeterli görünmesi durumunda, örnekler alınır. Alakalı Türk Standardına göre örnekler deney ve muayenelere tabi tutulur. Üretim alanı analiz sonuçları, Deney Raporları ve Muayene kuruluşumuzun Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanır.

TSE markasını faaliyet hakkı verilmesi kararı alınmış ise, kurum ile şirketimiz arasında noter eşliğinde TSE Markası Kullanma anlaşması imzalanır. Kuruma üretim alanının yeterliliğini belirten İmalata Yeterlilik Belgesi, mamullerinin Türk Standardına uygunluğunu belirten Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilir. Kuruma gerçekleştirilen incelemeyle alakalı olarak; maktu belge, inceleme, muayene ve deney fiyatları işletilir, alakalı fiyat müracaat aşamasında alınan avans ücretinden tahsis edilir.Türk Standartları Enstitüsü belgesine sahip olmuş kurumlar, her sene ocak ayında, bir önceki seneye ait TSE markalı olarak sattığı mamulün brüt satış tutarını Enstitü’ye bildirir. Bu tutar üzerinden TSE Marka Kullanma Ücret Çizelgesine uygun şekilde (her sene tekrardan belirlenmektedir) işleyecek faturayı kuruluşumuza ödemekle yükümlüdür.

TSE Belgesine Başvuru Belgeleri

TSE Belgesine başvuru belgeleri yani Sistem Kalite Belgelendirme Kuruluşumuzdan alabileceğiniz TSE belgesi için müracaat evrakları alt kısımda belirttiğimiz gibidir. Bu evrakları tarafımıza ibraz etmeniz gerekmektedir.

» Başvuru sahibi firmanın legal statüsünü belirten resmi bir belge.(noter onaylı)

» Başvuru sahibi firmanın mümessil ve imzalama yetkisi bulunan kişinin veya kişilerin imza sirküleri(noter onaylı)

» Marka onay belgesi (Ürün yada ambalajı üzerinde kullanıldığı biçimde) yada marka müracaat belgesi

» Başvuru sahibi firma ile üretici firma birbirinden farklı ise, aralarında gerçekleşen sözleşme

» Ticaret sicil gazetesi, Vergi Levhası, Uygulama belgesi

» Müracaat ücreti banka dekontu

TSE Belgesi Nasıl Alınır?

TSE belgesi nasıl alınır? prosedürlerini burada sizlere bilgiler aktaracağız. TSE belge alımı için, ilk önce üretim sahasında kalite kontrol kabiliyeti ile bunların sürekliliğini teminat altına alan bir ağın tesis edilip edilmediğinin belirlenmesi için üretim yeri analizi, alakalı standardın öngördüğü deneyler ve muayene gerçekleştirilir. Deney ve muayene neticeleri ile üretim yeri analiz edilmesi neticelerinin uygun olması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) sene olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi verilir.

TSE belgesi nasıl alınır? konusunda, şirketlerin mamullerinin imal ettiği alanlarda, mamulün ihtiyaç duyulması ve tse tarafından ilan edilmesi standardını karşılamasına bakılır. Sonraki aşamada ise mamullerin kontrol sisteminin varlığına ve mamullerin sürekliliğini sağlayan bir kalite yönetim ağının kontrolü gerçekleşir. Ham maddenin standartları içeren bir kalite de olması ihtiyacı duyulmaktadır. Ham maddenin girmesiyle başlayıp son mamulün çıkış periyoduna kadar ki süreçler belirlenen standartta ve devamlılıkta olması sağlanır. Firmaların üretim yerlerindeki personellerin bazı kesimleri belirli bilgilendirme faaliyetini alması gerekmektedir. Daha sonra alakalı standardın belirlediği kalite incelemeleri gerçekleşir. Bu kalite incelemeleri ve kalite yönetim ağı dosyalara kaydedilir. Geriye dönük incelemesi gerçekleşecek seviyede muhafaza edilir. Kalite incelemelerinin sürekli bir şekilde standardın ihtiyaç duyduğu testler ve deneyler gerçekleşir. Bu testlerin bir kaçı akredite olmuş laboratuvarlarda da yapılabilir. Test ve deneylerin neticeleri olumlu şekilde sonuçlanmış ise üretim alanı ve üretim süreçlerinde sorun teşkil edilmemişse devamlılık süresi 1 sene Türk Standartları Belgesi temin edilir.

Copyright © 2019 Exportalya Uluslararası Ticaret & Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved Designed by Exportalya

Search